...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮޅިންކައިގެން ވިލަށް ފެތުން
ުން މަސައްކަތް ދަސްކުރުމަށްފަހު އެމީހާގާތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ނުހުރެ އެހެން މީހަކަށް އެމަސައްކަތް ކޮށްދީއެއިންފައިދާ ހޯދުން .
(3) މީހެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް ކޮށްދޭން އުޅެމުން އެވިޔަފާރީން، އެކަށީގެންނުވާ ފައިދާހޯދައިގެން ފަހުންމާބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިއަކަށްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ