...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޯ
އ.
އާނބަސް ބުނުވުމުގެ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
އަހަރެން މިބުނީ ތެދެއްނުދޯ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަރުގެ . ހަޅަނގު . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަކި . ހަކުންފަލި . ހައި . ހަމަފޮނު . ހަފޮޅު . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހަތިފަށް . ހަސަންދަރި . ހާ . ހާއެޅުން . ހިރުނދު . ހިރުނބު . ހިރުމަހުރަ . ހިރުމާރު . ހިކިބުންދު . ހިއްތަލަފިށިދޯރާ . ހިއްޕުން . ހިފުން . ހިޔައުގަނޑު . ހިޔާ . ހިޔާހެދުން . ހިޔާނެގުން . ހީނ . ހުންގާނުކަރުވަޅު . ހުންގާނުވަކިގަނޑު . ހުރައްސާރަވަޑާން . ހުރަސްއޮޅި . ހުރަސްފިލާ . ހުޅުދުޅަވުން . ހުދުހަކުރު . ހުދުކާޅު . ހުސެންދަރި . ހެރަސްދަނޑިގަނޑަ . ހެއްލުން . ހެޔޮރޯޅިވުން . ހޭނުން . ހޭކަޅުކުރުން . ހޮނޑަލިކަނދު . ހޯދީދަނޑި . ނަރަވެލި . ނަރޮމަތި . ނަލަހަފޮޅު . ނަލަފަށް . ނާރޮވައްފަލުދަ . ނާޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ