...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތ
ނ.
(1) ތާނައިގެ 31 ވަނަ އަކުރު.
(2) ދިވެހި ވިޔައަކުރުގެ 4 ވަނަ އަކުރު.
(3) އަކުރުފިލި ތާނައިގެ އެބެފިއްޔާއި އޭބޭފިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަހަރުވެތި . ހަހެތި . ހަށަނަރަ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިކާތަން . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިވައު . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަށިލުއި . ހަށިލުއިކަން . ހަށިލުއިވުން . ހަށިގަނޑު . ހަނކާ . ހަނކިބޮލި . ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނދާން ބެހެއްޓުން . ހަނދާންނެތުން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދި . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވާލި . ހަނދު . ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބަޑި . ހަނދުބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ