...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަހުޒީބު
ނ.
(1) އާރާސްތު.
(2) ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުވާ ބަދަލުވުން.
(3) ރަނގަޅު ރީތިގޮތްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަށްވެހި . ރަށްވެހިކަން . ރަށްވެހިވުން . ވަޙްޝީ . ވޮށްއަލިވާހިސާބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ