...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަހުޒީބުވުން
މ.
(1) އާރާސްތުވުން.
(2) ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުވުން.
(3) ރަނގަޅު ރީތިގޮތްތައް އަށަގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ