...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަށިމުށިގަނޑު
ނ.
(1) މުށިން ހަދައިފައިވާ ތަށި ތެޅުނީމާ އޮންނަ ބޮޑު އެތިގަނޑު.
(2) ތަޅުމުގައި ނުވަތަ ފާރުގައި ޖަހަން ހަދައިފައި ހުންނަ ތަށިމުށީގެ ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ