...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަނބި
ނ.
ފައިގެ ކުޑަހުޅުގައި ދެފަރާތަށް އުފުލިފައި ހުންނަކަށީގެ ބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިމަސް . ހަނާކުރުން . ހަރާންފަދަ . ހަވާދު . ބަނޑިޔަލުފެން . ކުކުޅުހަވާދު . ކުދެހިބޮލި . ކޮތަނބިރިހަވާދު . ކޮތަނބިރިކަކުނި . ކޮތަނބިރިލުން . އޮށްބޭސް . ވިހަދަނޑި . ފަށަޅައި . ފަށަގައި . ފުށަޅަ . ފުށަލަ . ފުނޑާހަވާދު . ތަނބިށި . ތަނބިކަށި . ތަނބިކައްޓާ . ތަނބިވަކި . ތަނބެށެ . ތައްބާ . ގަންބޫޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ