...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަނބު
ނ.
(1) ޢިމާރާތުގެ މަތީބުރަދަން ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ތެދަށް ގަދަކޮށް ޖަހައިފައިހުންނަ މުޑި.
(2) މަޖާޒު:
(ހ) ރުކުން.
(ށ) ކަމެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ މުހިއްމު މީހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުވެލިވެޔޮ . ކަންފިލާ . އައްސިތަނބުރު . އަސްމިޔަތަނބުރު . ވަސްމުޑިހެދުން . މަކުޑި . މުޑި . މޫޑި . ފަށިވަކަރު . ފެންމުޑި . ފާލަން . ތަށިވަތް . ތަނބާ . ތަނބުރު . ތަނބުރުވައް . ތަނބުރުވެޔޮ . ތަނބެ . ތަނބޮ . ތަބަރަފިލާ . ތައްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ