...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަނަވަސް
ނއ.
(1) ދާއިރާފުޅާ.
(2) ފޯރާ.
(3) ޖާގައޮތް.
(4) މުއްސަނދި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނި . ހަވާސާ . ހާސް . ހާސްކަން . ހާސްވުން . ހިތުނެތްގޮތް . ހިތްފުރިއެރުން . ހިތްދަތި . ހިތްދަތިކަން . ހިތްދަތިކުރުން . ހިތްދަތިވުން . ހިޔާބޮޑުގަސް . ނާޗާރު . ނިންދެވުން . ނީސްތާށްޓަށްއެރުން . ނުފޯރުން . ނުތަނަވަސްވުން . ނުތަނަވަސް . ނުތަނަވަސްކަން . ރަންނައު އުރުން . ރަންޒަމާން . ރޯދިބަރަކާތް . ރޯދިބަރަކާތްލެއްވުން . ރޯދިކުރެއްވުން . ބާސަލަ . ބޭގަރާރު . ބޭޤަރާރުކަން . ބޭޤަރާރުވުން . ބޮލަށްއުނދަގޫވުން . ކަނޑިންމަ . ކަންބަހަ . ކަމުފޮޅުން . އަތްމަތިތިޔާގި . އަލިހަވާސާ . އިޤުތިޞާދު . އުފައު . އުފައުކުރުން . އުފައުވުން . އުފައުވެރިކަން . އެއްތުނޑިވޮޑެންޏާ އަނެއްތުނޑި ގިރާނެއެވެ. . ވިއަވަތި . ވިއަވަތިކަން . ވިއަވަތިވުން . މައިފަޅު . މައިދާން . މަގުބަންދުކުރުން . މަގުބަންދުވުން . މަގުފަހިކޮށްދިނުން . މަގުފަހިވުން . މަސްދާނީފެން އޮތްތާކަށެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ