...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަނަވަސްކަން
ނއނ.
(1) ފޯރާކަން.
(2) ޖާގައޮތްކަން.
(3) މުއްސަނދިކަން.
(4) ދާއިރާފުޅާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނި . ހާސްކަން . ހިތްފުރިއެރުން . ހިތްދަތިކަން . ނުފޯރުން . ނުތަނަވަސްވުން . ނުތަނަވަސް . ނުތަނަވަސްކަން . ރޯދިބަރަކާތް . ބޭޤަރާރުކަން . އިޤުތިޞާދު . އުފައު . މާލީޙާލަތު . މިސްކީނު . މިސްކީނުން . މިސްކީނުކަން . މުއްސަނދިކަން . ފަހިކަން . ފަސޭހަކަން . ފަސްބޮންތިދިމާވުން . ފާގަތިކަން . ފޯރާމީހާ . ދަތިކަން . ދަތިކުރުން . ދަތިވުން . ދުވަސްދިއުން . ތަންދަތިވުން . ތިޔާގިކަން . ތިޔާގިކަންލިބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ