...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަނެ
ނ.
(ގ) (1) ތަން.
ބދ.
(2) ލޯ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައި . ހައްކަޅޮވުން . ހައްޔަރު . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހަތަރެސްދުވާރަ . ހަތަވިވަރަ . ހަތާ ނެތި އުޅޭ ވައިކުޅަނދުރެއްހެން . ހަތާތަޅައިލުން . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްތެލި . ހާތްތެރި . ހިނގައިލުން . ހިންގުން . ހިތުދަސްކުރުން . ހިތްދަމައިގަތުން . ހިލޭހުރުން . ހީވަނީ ރެވިތެޔޮ ވަށައިގެން އުޅޭހެން . ހީލިކަށިގަނޑު . ހީޓަރު . ހުރިނެތްގޮތް . ހުރުން . ހުރެހުރެ . ހުސްކުރުން . ހުސްވުން . ހެލިވަތްހެލުން . ހޭކުން . ހޮޅިންނަށް ދިގުރަށް ދައްކާހެން . ހޮއްބަ . ހޮއްބަހެދުން . ހޯހިރުދު ބެލުން . ނަން . ނަންގަތުން . ނައްޓައިލުން . ނައްޓުވައިލުން . ނަގިލިހިފުން . ނާޒިރު . ނާޒިރުކަން . ނިވައި . ނިދާމު . ރަތްވިނަ . ރަސްކަން . ރަސްކަންކުރުން . ރަޖިސްޓަރީ . ރަޖިސްޓަރީކުރުން . ރާއުނދުން . ރިވެލިފަށް . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ރިޔަންއެޅުން . ރީއެޅުން . ރުޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ