...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންހަރުކުރުން
މ.
(1) ފަންޑިތައިގެ ބާރުން ހުރި ފިޔަވަޅު މަތިން ގުޑައިނުލެވޭނެ ގޮތް ހެދުން.
(2) (މަޖާޒު) އެކިއެކި ކަންތަކަށް ހުއްޓުން އަރުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ