...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންމަތި
ނ.
(1) އެނދުއަށީގައި ނިދުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަތަން.
(2) ނިދުމަށްޓަކައި ފަތުރާ އެތި.
(3) އިލެކްޓްރިކް ހޮޅިބުރި ހަރުކުރާއެތި.
(4) ލާންޗުފަހަރު އެހެލައި ބޭލުމަށާއި ތަންތާ ބެހެއްޓުމަށާއި އެއްގަމުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދަން ބަނޑު ފިލާ ޖެހޭގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާލި . ހިނޭ . ރަބަރު . ބަކަ . ބިޗާނާ . ކަމަރު . އެއްވަލަކަށްހެދުން . މަސަންދު . މިލަފޭލި . ފޮށިތަންމަތި . ދާނެއަ . ދާނެއާ . ދާން . ދާންމަތިކޮޅުއެޅުން . ދާގީނާ . ތަންމައްތާ . ތަންމަތިހެދުން . ތަންމަތިބަނުން . ތަންމަތިބޮނޑިޔާ . ތަންމަތިއެރުން . ތަންމަތިއެޅުން . ތަރައި . ތައްމަތުބޮޑިޔާ . ސައްދަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ