...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންމުޑުކަން
ނއނ.
(1) ތެތްއެއްޗެހި ނުހިކި ހިޔަލުގައި ގިނައިރު ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވަހަށް ބަދަލުއަންނަކަން.
(2) ގޯތިގެދޮރާއި ފޭރާން ފަދަތަކެތި ހަޑިމުޑުދާރުވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ