...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންމުޑުވުން
މ.
(1ފޭރާންފަދަ) ތަކެތި ނުހިކި ތެތްކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވަސް ނުބައިވުން.
(2) ގޯތިގެދޮރާއި ފޭރާންފަދަ ތަކެތި ހަޑިމުޑުދާރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ