...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންފާރު
ނ.
ބަލިމީހަކު އެއްތަނެއްގައި އަބަދު އެއްފަރާތަކަށް، ނުވަތަ އެއްގޮތަކަށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެމީހާ ގައިގައި އުފެދޭފާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަންމަތިފާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ