...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންފާރުވުން
މ.
ބަލިމީހަކު އަބަދު އެއްގޮތަކަށް ނުވަތަ އެއްފަރާތަކަށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދަށަށް އޮންނަ ފަރާތުގައި ފާރުއުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ