...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންދޮރުފިލުން
މ.
ހަމަނަހަމައާއި ހެޔޮނުބައި ވަކިކުރާން އެނގޭވަރުވެފައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަންދޮރުއެނގުން . ތަންދޮރުވަކިކޮށްދެތުން . ތަންދޮރޮފެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ