...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންތަން
ނ.
އެއްތަނަށްވުރެ ގިނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހެތި . ހަވިއްތަ . ހަވޭލި . ހަތްތެލި . ހާ . ހިނދިވަޅު . ހިރިކޯލަ . ހިލަފުއްޕުން . ހިޔާ . ހީލިކޮއްޓުން . ހުނގުލިޖެހުން . ހުރާ . ހުރާގަނޑު . ހުޅުވުން . ހުދުބަލި . ހުދުލަފު . ހުތްތެޔޮ . ހުސްތަން . ހެނދު . ހޮހަޅަ . ހޮޓާ . ނަހާސްކީރާއްޖެ . ނަކަތްމުޑި . ނަކަތްގައު . ނަކަތްގާ . ނަމާދުގެ . ރަހަކުރުން . ރަހަދާނައޯގަ . ރަންވަރަނގު . ރަފަރަފަ . ރަފޫ . ރަތްލަފު . ރިހިވަރަނގު . ރިޔާދެމުން . ރީ . ރެނދު . ރެނދުއެޅުން . ރެސްޓޯރެންޓު . ރޯނާ . ރޯނާކުރަ . ބަނދަރު . ބަނޑަހަ . ބަނޑުގައިގޮށްލުން . ބަންގާޅުފޮށި . ބައްރު . ބަޑިހަރު . ބަޑިއެރުން . ބަޑިލުން . ބާނިގަނޑު . ބާރަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ