...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރަ
ނ.
(1) ބިންގަނޑުގައި ކިސަޑުހެދިގެންވާހަރު.
(2) ލޮތާރީގެ ދަތްފަދަ އެއްޗެހި ހެދުމުގައި އެއްބައި އަނެއްބަޔާގުޅަން ތަޅައިފަތިކޮށް އެއްވަރުކުރާކުރުން.
(3) ތަނަކަށް އުވަތަކެއް ނުވަތަ ސިމެންތިތަކެއް އެޅިގެން ވާހަރު.
(4) ބޮލާކީނި ނުވަތަ ދަވާދު ފަދަ އެއްޗެއް ބިންގަނޑަށް އެޅި ހިކިގެންވާހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަތަރުވަނަ . ހަތިމާ . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިރިފާޅަ . ހިއްތަލަ އަވެލި . ހީނާ . ހުއްތަރަ . ހެން . ހޮނޑަލިބޮޑުމަސް . ނާބަންނަހުއި . ނާސިހެދުން . ނިރުދު . ނުރަބޮޅު . ރަނޑުވުން . ރަތްދަނޑިސާގު . ރީނބުރުފިލާ . ބަތްތަރަފަނަ . ބިންގާ . ބިރުޑި . ބިތް . ބިލިގާ . ބުންޔާދު . ބުޅިމަސް . ބޮލުފޭލި . ބޮޑަހަނދި . ކަހަރުވައް . ކަންނެލިބޮޑުމަސް . ކަރާދުނބުރި . ކިރުޅިޔަވެން . ކީމިޔާރޮށި . ކުނާކުރުން . ކުންނާރު . ކުރިއަށްދިޔުން . ކުރިއެރުން . ކުޅަނދިލިމާ . ކުޅަދިލިމައު . ކޭލިހަމަވުން . ކޮރުނެގުން . އަނގަ އިތާވުން . އަންހެންދުޅާ . އަންހެންދުޅާކަން . އަރިކަނޮޅި . އައްތަވާ . އިންޖެހުން . އިރަށްދުވާފިލާ . އިމަށް . އުއްތަރަވުން . އެއްފަސްކުރުން . އެތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ