...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރިއޮއްސުން
މ.
(1) ގިނިހިލައިގައި ރޯވެގެންގޮސް ހުލިވުން.
(2) ތަރިނިވުން.
މަޖާޒު:
(3) ކަމަކަށް މަޝްހޫރުމީހަކު މަރުވުން.
(4) މަޝްހޫރުކަން ދިއުން ނުވަތަ ލިބިލިބިހުރި ރަނގަޅެއް ހުއްޓުމަކަށް އައުން.
(5) ނަސީބުދަށަށް ދިއުން.
(6) ތަރި ހުޅަނގު ފަރާތުން ގޮސް އެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ