...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރުބިޔަތުކުރުން
މ.
(1) ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރުން.
(2) ރަނގަޅުގޮތް ތަކަށް ހާނުވައި ބޮޑުކުރުން.
(3) ރީތިއަޚުލާޤާއި މާތް ސިފަތައް އަށަގެންނެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައްޓަންކުރުން . ގެންގުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ