...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރުތީބު
ނ.
(1ވަކި) ޤަވާއިދަކުން އަތުރަންޖެހޭ އެއްޗެހިތަކެއް އެ ޤަވާއިދުން ރަނގަޅަށް އަތުރާވައިވާ އެތުރުން (2) ރަނގަޅަށް ކުރެވިފައިވާ އިންތިޒާމު.
(3) ކަމެއް ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް އިސްފަސް ނުކޮށް ޤަވާއިދުން ކުރާ ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ހަމަޖެއްސުން . ހޭވުން . ނަންބަރުނެގުން . ނަންބަރުޖެހުން . ނިޒާމު . ރަދީފު . ރާވާތައްޔާރުކުރުން . ރާމަނާކުރުން . ރުކުރުވައިލުން . ރުކުރުވުން . ބިލެތްޖެހުން . ބިސަހުރި . ބިސަހުރި އެރުވުން . ބޭތަރުތީބު . ބޮކުސާބޮނޑި . ބޮއްސުންލުން . ބޯވަޅުއެޅުން . އަރައިރުން . އަރައިރުންކުރުން . އަރައިރުންވުން . އަބާރުނަ . އަތޮޅުވެށި . އިންތިޒާރީ ކޮޓަރި . އިންތިޒާމު . އިންތިޒާމުކުރުން . އިސްފަސްވުން . އުކުލުން . އެކުލެވުން . އެތުރިއެމުނިގެންވުން . އެތުރުން . އެޖެންޑާ . އޮޅުވައިލުން . މަސްހުނިވުން . މުޤައްރަރު . ތަންމަތިއެޅުން . ތަރަތޯރާ . ތަރޮތީބު . ތަރޮތީބުކެރުން . ލައިބުރަރީ . ލާގައްފަލި . ލޮނުގޮއްޔެ ތަރުތީބު ކިޔުން . ސަފަށްގޮވުން . ޑިކުޝަނަރީ . ޕުރޮގުރާމު . ޖީމުޙާ . ޝުމާރުނަންބަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ