...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރުތީބުކަން
ނއނ.
(1) ވަކި ޤަވާއިދަކުން އަތުރަންޖެހޭ އެއްޗެހިތަކެއް އެ ޤަވާއިދުން ރަނގަޅަށް އަތުރާފައިވާކަން.
(2) ކަމެއް ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް އިންސާފުނުކޮށް ޤަވާއިދުން ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ