...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރުޖަމާނުން
މ.
(1) އެއްބަހަކުން ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެއް އަނެއް ބަހަކަށް ބަދަލުކުރާ މީހުންނާއި އެއްބަހަކުން ދައްކާ ވާހަކަ އަނެއް ބަހަކަށް ބަދަލު ކުރާމީހުން.
(2) ރަސްމީދާއިރާ އަކުން ނުވަތަ ނުރަސްމީ ފަރާތަކުން ކަމެއް ކުރިގޮތުގެ ތަފްޞީލުދޭން ތިބޭމީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ