...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރުޖަމާކުރުން
މ.
އެއްބަހަކުން ލިއެފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ނުވަތަ ދައްކާ ވާހަކަ އަނެއްބަހަކަށް ބަދަލުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަރޮޖަމާކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ