...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަރުޙީބުދިނުން
މ.
(1) މެހުމާނުންނަށް ކަމޭހިތުމާއެކު އުފާވެރިގޮތުގައި ބައްދަލުކުރުން.
(2) ފޯރިދިނުން.
(3) ސާބަސްދިނުން.
(4) ހިތްވަރު ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ