...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޅައިބުރުއްސުން
މ.
(1) އެއްވެފައިވާ މީހުންތަކެއް ވިއްސިވިހާލިކުރުން.
(2) ކުކުޅުހާފަދަ ތަކެތިގޭދޮށަށް ނާންނަގޮތަށް ފައްސައި ދުރަށްލުން.
(3) މަޖާޒު:
ވަކިހަމައެއްނެތި ބޭކާރުގޮތުއި ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ހޭދަކުރަމުން ގެންދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ