...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޅުން
ނ.
ބިންގަނޑު ތަޅައި އެއްވަރު ކުރުމަށްފަހު ސިމެންތި ނުވަތަ އުވައަޅައިގެން އޮމާންކޮށް ހަރުކޮށްފައިވާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދިއެޅުން . ހިރަފުސްދެމި . ކުނިކެހުން . އީޓު . ވަޅުދޮށް . ވަޅުދޮށްހެދުން . މުށިޖެހުން . ފެހިއުނގުޅުން . ފެންހިންދާވަޅުގަނޑު . ފެންފިހި . ފެންފިހިލުން . ދުވެލިމަތަ . ތަށިމުށި . ތަށިމުށިޖެހުން . ތަޅަން . ތަޅަންގަނޑަ . ތަޅަންގަނޑު . ތަޅުންއެޅުން . ތަޅުންތެޅުން . ތަޅުންގަނޑު . ތިއޭޓަރު . ތެޅުން . ތެޅުންއެޑުން . ތެޅުންގަނޑޮ . ތޮޅުންގަނޑު . ތޮޅެމާޑާ . ތޮޅޮމޮ . ސަރައްކާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ