...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޅުންއެޅުން
މ.
(1) ބިންގަނޑު ތަޅައި އެއްވަރުކޮށްފައި، ގަށައިފައިވާ ސިމެންތި ނުވަތަ އުވައަޅައިގެން މަތިއޮމާންކޮށް ތަޅުމެއް ހެދުން.
(2) ތަޅުންގަނޑު ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަޅުންތެޅުން . ތެޅުންއެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ