...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަކަ
ނ.
ދާބަންނަ ރޮދި އަނބުރަން ގެންގުޅޭ ފޯލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަނަރަ . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނގުރާމަ . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަންޑިކުންނާރު . ހަރާންބަޅުމަސް . ހަރާންފަދަ . ހައިބަވަންތަކަން . ހައިޑުރިޖަން . ހަވޭޑައިކާނަ . ހަމަހިލާ . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހަތާ . ހަތިކޮޅު . ހަތޭލިކަށި . ހަތްކޮޅު . ހަތްވަނަ . ހަތްދެސްމަތި . ހަލަނި . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހަޖާމު . ހިރިކުއްޅަ . ހިކަ . ހިކަނދިވަކަރު . ހިކަނދިފޭލި . ހިކިކުރޮޅިވުން . ހިމަބޯދު . ހިތަކަށްބިތަކަށް . ހިތަކަށްބިތަކަށްތެޅުން . ހިތުލޯބި . ހިތުލޯބިޖެހުން . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިތްހިތަކަށް . ހިތްހިތަކަށްވުން . ހިތްޙަލާލުދިނުން . ހިތްޙަލާލުއަތުލުން . ހިތްޙަލާލު . ހީކުރުން . ހުނިފުރޭނުން . ހުނިޖެހުން . ހުރާގޭތަފާ . ހުޅުނބު . ހުތްދިނުން . ހުސިޔާރު . ހުސިޔާރުކަން . ހުސިޔާރުވުން . ހުސްބުޅީގައިގަތުން . ހެއްލުން . ހެދިގެންއުޅުން . ހޭނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ