...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަކުރާރު
ނ.
(1) ބުނާއެއްޗެއް ނުވަތަ ކުރާ ކަމެއް މަތިމައްޗަށް ބުނާބުނުން ނުވަތަ ކުރާ ކުރުން.
(2) ފަށްފަށްކުރާ ކުރުން.
(3) އެއްފަހަަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު އެއްކަމެއް ކުރާ ކުރުން ނުވަތަ އެކައްޗެއް އަޑުއަހާއެހުން.
(4) އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ކުރާކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަލިހެލުން . ކުރެހުންގަނޑު . ކުކުޅުގުއި ދޮއްވުމެކޭ އެއްގޮތްވުން . ކުސް . ކުސްތެޅުން . ކެނދިމުޅި . ކެނދިމުޅިއުކުން . ވަރިއަށްގޮވުން . ފަށް . ފަށްކުރުން . ފަށްފަށުން . ފަށްފަށްކުރުން . ފަށްފަށްވުން . ފަލިޖެހުން . ފުށްފުށުންޖެހުން . ތަކުރާރެ . ތާކީދުކުރުން . ލިޢާނު . ގުނަކުރުން . ގުނަކުރެވޭ . ޔޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ