...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައި
ނ.
(ޏ) ލަދުގަނެގެން ނުވަތަ ރަކިވެގެން އަނގަހޭވިފައިހުންނަހޭވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާހުނިކުރުން . ހަތާތަޅައިލުން . ހަތިކޮޅު . ހަތިފަށް . ހަލާހެލި . ހާހޫރަޖެހުން . ހާކައިލުން . ހިމާރުކުލުނު . ހިތުންފިލުވުން . ހިތުވަފެއިދިނުން . ހިތްހަރާންކުރުން . ހީފިލުވުން . ހޯޑާ . ނަހާސްކީރާއްޖެ . ނަންނަމުރާހި . ނަރުކެނޑި . ނިންމައިލުން . ނިއުޅުންކުރުން . ނިވާލުން . ނެތިކުރުން . ރަންގުވެޔޮ . ރަފީގު . ރާޅު . ރުޅިފިލުވައިލުން . ރޫޅައިލުން . ރޫޅުން . ރޮދިގަނޑު . ރޯދަމަހުދިއްގާ ގަހަށް ހެދުން. . ބަރި . ބުރަފަތިވަކަރު . ބުޅާކުޅުވުން . ބޭލާ . ބޭސްއުށް . ކަށިވިދުރި . ކަނޑުމަތި . ކަންހުދުކުރުން . ކަސަބުބޯވަޅު . ކަސަބުގަނޑު . ކިއަވާގެ . ކުށުވެރިކަން . ކުނބުކޮށި . ކުނިހުދުފަށް . ކުޅަނދުރުފާނަ . ކެވެލި . ކޮށިގަނޑު . ކޮޅަލި . އަވަލި . އަތްލައިބެލުން . އަލިފާންއެޅުން . އަލިފާންދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ