...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައުރިންދަ
ނ.
(ސ) ރިނދައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އާދައިގެ ރިނދައަށްވުރެ ބޭރުރާޅުކޮށް، ބޮޑެތިކޮށް ހުންނަ ރިނދައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ