...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައުބާވުން
މ.
(1) ކުރެވިފައިވާ ކުށްފާފަ ހަނދާންކޮށް ހިތާމަކުރުމާއެކު އެފަދަ ކަމެއް ނުކުުރުމަށް ކުރާ ޤަސްދާއި ޢަޒުމު ކަނޑައެޅުން (2) ނުބައިކަމަކުން އެއްކިބާވުމަށް ކަނޑައެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތައޮބާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ