...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައް
ނ.
(1) ތައްކަށިންޖަހާ ފާހަގަ.
މިފާހަގަ ޖަހަނީ ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުންނެވެ.
ފާހަގަހުންނަނީ ވަށްކޮށް ކަނޑައި ނަގައިފައެވެ.
(2) ނަން ގިނަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
މޭޒުތައް.
(3) (ބދ) އަނގަ.
މިސާލު:
އޭނާއިނީ ތައް ބައްދައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަނދޭގިރިކަން . ހަނުތެޅުން . ހަންޑިހެއްލުން . ހަންޑިފިއްލުން . ހަރާންކަންތައް . ހަރާމުޖާދާ . ހަރުބިހި . ހަރުކަށިވުން . ހަރުމަލް . ހަރުފަތް . ހަރުދަނާ . ހަރުދަނާކަން . ހަރުދަނާވުން . ހަޅޭފަށް . ހަކަވެޅާ . ހަކި . ހަކުރުފަނި . ހައިކެޑުން . ހައިވާނިއްޔަތު . ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހައްދުގާއިމުކުރުން . ހަވަތި . ހަވާދު . ހަވާސާނޯޓް . ހަތަރުހިތި . ހަތަރުމަޛުހަބް . ހަތާ . ހަތުރުންބައޯގަ . ހަތްހާއްޔަށްލުން . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްދެރި . ހަލަނި . ހަލަބޮލި . ހަލަބޮލިކަން . ހަލަބޮލިވުން . ހަލާބަޑި . ހަލިއްބަ . ހަސްފަތާލު . ހަޑިހޭވުން . ހަޔާތްގޮވުން . ހަޖަމު . ހާދިސާ . ހާލި . ހާލިހެދުން . ހާލިނެގުން . ހާލިފަންކެޑިޖެހުން . ހާސްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ