...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައްތަ
ނ.
(ބދ.) އިލޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުހިތި . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހާލި . ހިންގުން . ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިތްވަރުގަދަ . ހިތްވަރުގަދަކަން . ހިސްޓީރިޔާ . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހެޔޮވަރުމީހާ . ހޭބޯނޭރުން . ހޭލަމޭލާކަށްތެޅުން . ހޮޅިހެދުން . ނަމާދު . ނަމާދުކުރުން . ނުމޮށޭގުރާ ބާރަށްދައިގަންނާނެ . ނުޖޫމީ ޢިލްމު . ނޯޓިސްބޯޑު . ރައްޔިތުގެ . ރާވާތައްޔާރުކުރުން . ރާޑިކުރުން . ރިކޯޑު . ރިޝްވަތު . ރޭކުރުން . ރޭކުރުވުން . ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު . ބަލާޣާތްތެރި . ބަލާޣާތް . ބަލާޣާތްތެރިކަން . ބިންމަތީގެ . ބިރުދެއްކުން . ބީރައްޓެއްސެއްވިއްޔާ ފަސްކުޅަނދު މަދުވާނެ . ބީލަން . ބުރުޒުބަނޑޭރި . ބުލެކްމޭލުކުރުން . ބޭރުބަނޑޭރި . ބޭސްފަރުވާކުރުން . ބޭސްފަރުވާ . ބޮޑުންގެމަޖިލިސް . ބޮޑުބަނޑޭރިކަން . ބޮޑުކޮށުން . ކަނޑިބުރި . ކަނޑުބޭރުފުޅު ކުރެއްވުން . ކަންހިމެނުން . ކަންބެލުން . ކަންފަސޭހަ . ކަރާމަތްތެރި . ކަނބުރުގެއަށް ވަންނަންޏާ އަޅި ބުރާނެއެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ