...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައްގަނޑަށްޖެހުން
މ.
އުޅާބައިގެ ފިތްތައް ފަދަ އެއްޗެހި ފުއްވުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަ ތައްގަނޑަށް ރަންރިހިފަދަތަކެތި ތަޅައި ތުނިކޮށްފައި ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ