...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައްޔާރީ
ނއ.
ވަގުތުން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ފުރިހަމަވެފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޫޑުލިސް . ބޭސްމަލަން . ކިއްލީ . ފުޓުނި . ތައްޔާރީހެދުން . ގޯޒު . ސޫޓުކޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ