...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައްޔާރު
ނ.
(1) ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަކަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ސަމާލުވާ ސަމާލުވުން.
(2) ކަމެއްޖެހުމުގެ ކުރިން އެކަމަކަށްޓަކައި ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ނިންމާ ނިންމުން.
(3) ކަމަކަށްޓަކައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަކުރުން.
(4) ކަމަކަށް ފަށައިގަތުމަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ދިއުމަށް ވެހުންނަ ސަމާލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނުތެޅުން . ހަކުރުފަނި . ހަލާބަޑި . ހަސްފަތާލު . ހާލިހެދުން . ހިޔާހެދުން . ހުކުރުބެރު . ހުވަނދުހެދުން . ހުސިޔާރުކަން . ހެދި . ހެދިބިލެތް . ހެދުން . ހެޑުފޯނު . ހޭވައްލާ . ހޭވައްލާތައްޔާރު . ހޮނޑޮހެދުން . ހޮނޑޮކެޑުން . ހޯރަބޯޓު . ނަނުބައި . ނަރު . ނަރުދަމާވަޅުގަނޑު . ނަބީޒު . ނާނަކަޓާ . ރަބަރު . ރާވާތައްޔާރުކުރުން . ރިހައޮށް . ރިހަފޮޅި . ރުވުން . ރުމާއޮޅުން . ރޫމީމައިލު . ރެޑިއޯ . ރޭހުރިތަކެތި . ރޭކުރުވުން . ރޭލުފަށް . ބަށި . ބައްތިހެދުން . ބަލާހިންގެވުން . ބަޖިޔާ . ބިންހެދުން . ބިންބިފޮޅި . ބިލެތް ހެދުން . ބިލެތްމައްޗަށްޖެހުން . ބިސްވެލާ . ބެކްޓީރިއާ . ބޮށިގަނޑަ . ބޮނޑިމަސްކާށި . ބޯދޮލަނގު . ބޯދޮލަނގު . ޅަޖެހުން . ކަރުބޮލަކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ