...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތައްޔާރުވުން
މ.
(1) ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަކަށް ހުރިހާގޮތަކުން ސަމާލުވުން.
(2) ކަމެއްޖެހުމުގެ ކުރިން އެކަމަކަށް ޓަކައި ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ނިންމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮނޑޮހެދުން . ހޮނޑޮކެޑުން . ކަމަރުބަނދެލުން . ކުޑަތަންވުން . އާރާސްތުވުން . ވަކިތޫނުކުރުން . މަރަށް ހާޒިރުވުން . ފަރިކުރުން . ފަރިވުން . ފަދަވުން . ފެންބަރުކެއުން . ދަތުރުހެދުން . ތަންމަތިބަނުން . ތައްޔާރޮވުން . ސަމާލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ