...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަވާ
ނ.
އަނގަބޮޑުކޮށް ތިލަކޮށް ހުންނަ ކަންވާރެއް.
މިއީ، އެއްޗެތި ކެއްކުމަށާއި، ބައެއް ތަކެތި ފިހުމަށާއި ތެއްލުމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރުން . ހަނާވުން . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހިކިތަވާގައިލުން . ރޫޑަކިރޯޅި . ރޭނުން . ކަންޏާކަގަ . އަށިގަނޑު . އަރިޖެހުން . އައްތަވާޅި . އައްތަވާޖެހުން . އަތާނަ . އަތުމަދު . އަތްފޮޅު . އަތްދޮށް . އަތްޕޮޅު . އިރުތަވެރިން . ވަލީއަޙުދު . ވެޅާފޮށި . މަތިންހިނދުން . މާލުންކެނޑުން . މުދައުބެހުން . މުދާބެހުން . މުގޯލި . މޫދުމައުގަނޑު . ފުރިހަމަކުރުން . ތަވާގައިލުން . ތަވެއާ . ތެލަސީމިއާ . ގޭހާ ގެއަށް ގަދަވާނެ . ސައްޓި . ސީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ