...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަވާގައިލުން
މ.
(1) ހިކި ތަވާގައިލުން، މިބަސް ކުރުކޮށް ބުނާގޮތް.
(2) ބައެއް ކަހަލަ ކާއެއްޗެހި ހިކިތަވާގައި ހޫނުކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަވާގައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ