...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަދުވުން
މ.
(1) ކުއްލިއަކަށް ހަށިގަނޑުގެ ތަނަކުން ވޭނެއް އިޙްސާސްވުން.
(2) ހަށިގަނޑުގެ ތަނަކަށްވާ ގޮތަކުން ނުވަތަ އެއްޗަކުން ޖެހިގެން ނުވަތަ ބައްޔަކުން އިޙްސާސްވާ ޖިސްމާނީ އުނދަގުލެއްވުން.
(3) ކާބޯތަކެތިދަތިވުން.
(4) މަޖާޒު:
ފެންނަލެއް މަދުވުން.
މިސާލު:
މިހާރު ހާދަތަދޭ ކީއްވެގެންތަ ނުފެންނަނީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމްދަރުދީވުން . ހިތުގައިޖެހުން . ބަނޑުގައިގޮށްލުން . ކެށެގަޑައެރުން . އައްދޮވުން . ފައިފުރޮޅުން . ތަދަވުން . ތަދެވުން . ތަދޮވުން . ގޯޅިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ