...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަތް
ނއ.
އޮލަވެގެން ގޮސްވާހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންފީރު . ހަރުބޮނޑިބަތް . ހަރުވުން . ހަރުލައިހުރުން . ހަރުލުން . ހަކުރުފުއްޕުން . ހަމުތެރަސް . ހިއްޕާއައިނު . ހިއްޕާދަތި . ހިއްޕުން . ހިފިހުރުން . ހުނގުގަސް . ހުނިޖެހުން . ހުރާމަސް . ހުދުކާފޫރު . ހެދިކާއެއްޗެހި . ނައްޓައިލުން . ނެއްޓުން . ރަމަން . ބަދަލި . ބަތެގޮޅާ . ބަޑިހިލަ . ބާމު . ބުޑުތެޅުން . ބޮނޑިބަތް . ބޮނޑިބަތްޖެހުން . ބޮލާކީނި . ބޯވަ . ކަނޑޮހޮޅި . ކަންހުދުކުރުން . ކަރުގަނޑު . ކަފަޖެހުން . ކަތުރާން . ކަލަމުކުރުން . ކިނދު . ކިރު . ކިރުއިލޮށި . ކިލާ . ކިލާކަން . ކިސަޑު . ކިސަޑުހެދުން . ކިސަޑުގަނޑު . ކުނޑިޖެހުން . ކުނިމިލަ . ކުރަނދު . ކުރެދި . ކޮރޮފިރޮނޑޮ . އައްޓަމަސް . އަލުވުން . އުވަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ