...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަތްވުން
މ.
(1) ބައެއްކަހަލައެއްޗެހި އޮލަވެގެންގޮސް ވަކިވަރަކަށް ހަރުވުން.
(2) ހިއްޕާއެއްޗެއް ތަތްލުން.
(3) ދެއެއްޗެއް ހިއްޕޭގޮތްވުން.
(4) މަޖާޒު:
ދެމީހަކު ހިތާވެގެން އަބަދު އެކުގައިއުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުވުން . ހަރުލުން . ވަތުގައިހިފުން . ތަރަފާލުވުން . ތަތެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ