...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަތްލުން
މ.
(1) ހިފާގޮތްވުން.
(2) އެއްޗެއްގައި ހުންނަ ތެތްކަމެއް ނުވަތަ ތަތް ކަމެއްގެ ސަބަބުން އަނެކައްޗެއްގައި ޖެހުމުން ހަރުލާގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަތްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ