...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަލަފަންކޮޅު
ނ.
ރަދުން ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ތަންތަނަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ވާރޭވެހޭނަމަ އިސްތަށިފުޅުގެ މައްޗަށްނަގާ ކުޑަ ސަތަރިއެއްފާޑުގެ އެއްޗެއް.
މިހަދައިފައި ހުންނަނީ ތާރުކު ފަނުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ