...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޖުރިބާ
(1) ކަމެއްގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ދަސްވާ ދަސްވުން ނުވަތަ އެނގިފައިވާ އެނގުން.
(2) ކަމެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެގެން ދަސްވާދަސްވުން.
(3) ކަމެއް ބަލައިގެން ނުވަތަ ކޮށްގެން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ ހުނަރުވެރިކަން.
(4) މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއިން އެމީހަކަށް އެނގޭ ކަންތައްތައް.
(5) ކަމެއްގެ އިޙްސާސާއި އަސަރުތައް ތިމާއަމިއްލައަށް ލިބިގަނެވޭ ލިބިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅަކަން . އަޖުމަބެލުން . މަޢުލޫމާތު . މުޖައްރިބު . މުޙައްނިކު . ފުރުދު . ދުނިޔޭގެދެކޮޅުފެނުން . ދުރުވިސްނުން . ދޮށިކަން . ދޮށިވެގެންއުޅުން . ތަޖުރިބާކާރު . ތަޖުރިބާވެރި މަސައްކަތްތެރިން . ތަޖުރިބާލިބުން . ތާޒާކަން . ތާޒާކުރުން . ތާޒާވުން . ޕުރޮފެސަރު . ޕެނަލް . ޢިލްމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ