...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަޖުރިބާހުރުން
މ.
(1) ކަމެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެގެން އެކަމެއްގެ ގޮތްފޮތް ދަސްވެފައި ހުރުން.
(2) ކަމެއް ބަލައިގެން ނުވަތަ ކޮށްގެން އެކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިހުރުން.
(3) ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ދަސްވާ ކަންތައްތައް ދަސްވެފައިހުރުން.
(4) ކަމެއްގެ އިޙްސާސާއި އަސަރު ތިމާއަށް ލިބިފައިހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ